My Project

My Project
โครงการ ปลุกจิต คิดสื่อ สร้างเครือข่ายเยาวชนโทรคมนาคม

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

แนะนำตัว

ผมนายอับดุลอาซิส ยูโซะ

นศ.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ

คณะวิทยาการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ปัจจุบันพักอาศัยอยู่จังหวัดนราธิวาส

ตอนนี้กำลังทำโปรเจ็ค

ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.ictm-junior.com/